June 22, 2022

Human society requires to a savior

شهید مطهری :جامعه انسانی برای رسیدن به کمال خویش در زندگی دنیایی، به منجی و حکومت مهدوی محتاج است و در این راستا با تقابل با […]
June 22, 2022

The Son of Man will come at that time you do not expect

خوشا به حال آن غلامان که آقای ایشان چون آید ایشان را بیدار یابد. پس شما نیز مستعد باشید زیرا در ساعتی که گمان نمی‌برید پسر […]
June 21, 2022

When the Son of Man sits on his glory throne

هر آینه به شما می‌گویم: شما که مرا متابعت  نموده‌اید، در معاد وقتی که «پسر انسان» بر کرسی جلال خود نشیند، شما نیز به دوازده  کرسی […]
June 21, 2022

The Son of Man comes in his glory with all his holy angels

اما چون «پسر انسان» در جلال خود با جمیع ملائکه‌ی مقدّس خویش آید، آنگاه بر کرسی جلال خواهد نشست. و جمیع امت‌ها در حضور او جمع […]
June 18, 2022

Be ready, for the Son of Man

حاضر باشید، زیرا در ساعتی که گمان نمی برید «پسر انسان» خواهد آمد. کتاب مقدس، انجیل متی، ص۴۱، باب ۲۴ Be ready (aware), for the “Son […]
June 18, 2022

Then the sign ( Son of Man) will appear in heaven

بعد از مصیبت ایام، آفتاب تاریک گردد و ماه نور خود را ندهد و ستارگان از آسمان فرو ریزند، و قوّت‌های افلاک متزلزل گردد. آنگاه علامت […]
June 17, 2022

The promised savior will rise

امیر عظیمی‌ که برای پسران قوم تو ایستاده ،”قائم” است،او خواهد برخاست. و چنان زمان تنگی خواهد شد، که از حینی که امّتی به وجود آمده […]