June 17, 2022

Imam Mahdi In the book of Ezekiel Prophet

در کتاب حزقیل نبی، امام مهدی، «پسر انسان» نامیده شده است: اما تو ای پسر انسان! خداوند یَهْوَه چنین می‌فرماید که به هر گونه از پرندگان […]