June 22, 2022

Human society requires to a savior

شهید مطهری :جامعه انسانی برای رسیدن به کمال خویش در زندگی دنیایی، به منجی و حکومت مهدوی محتاج است و در این راستا با تقابل با […]