August 20, 2022

Indeed the prayer restrains from indecent and wrongful conduct

Indeed the prayer restrains from indecent and wrongful conduct Al-Ankabut | 45 و بر پای دار نماز را به درستی که نماز نهی می کند از […]