June 22, 2022

Human society requires to a savior

شهید مطهری :جامعه انسانی برای رسیدن به کمال خویش در زندگی دنیایی، به منجی و حکومت مهدوی محتاج است و در این راستا با تقابل با […]
June 22, 2022

The Son of Man will come at that time you do not expect

خوشا به حال آن غلامان که آقای ایشان چون آید ایشان را بیدار یابد. پس شما نیز مستعد باشید زیرا در ساعتی که گمان نمی‌برید پسر […]
June 21, 2022

When the Son of Man sits on his glory throne

هر آینه به شما می‌گویم: شما که مرا متابعت  نموده‌اید، در معاد وقتی که «پسر انسان» بر کرسی جلال خود نشیند، شما نیز به دوازده  کرسی […]
June 21, 2022

The Son of Man comes in his glory with all his holy angels

اما چون «پسر انسان» در جلال خود با جمیع ملائکه‌ی مقدّس خویش آید، آنگاه بر کرسی جلال خواهد نشست. و جمیع امت‌ها در حضور او جمع […]
June 17, 2022

The promised savior will rise

امیر عظیمی‌ که برای پسران قوم تو ایستاده ،”قائم” است،او خواهد برخاست. و چنان زمان تنگی خواهد شد، که از حینی که امّتی به وجود آمده […]
June 17, 2022

Imam Mahdi In the book of Ezekiel Prophet

در کتاب حزقیل نبی، امام مهدی، «پسر انسان» نامیده شده است: اما تو ای پسر انسان! خداوند یَهْوَه چنین می‌فرماید که به هر گونه از پرندگان […]
June 16, 2022

Islam’s Prophet and his heir is Imam Mahdi

ای خدا! شرع و احکام خود را به «ملک»، و عدالت خود را به «ملک‌زاده» عطا فرما. تا این که قوم تو را به عدالت و فقرای […]
June 16, 2022

Among 80 times that “Son of Man” is mentioned, only 30 can refer to Jesus

مستر جیمز هاکس روحانی مسیحی است که قاموس کتاب مقدس را نوشته است. او میگوید: از این هشتاد باری که عنوان “پسر انسان” آمده است، سی […]
June 15, 2022

The post-arrival world will be a world without racism

دنیای بعد از ظهور، دنیای بدون نژادپرستی خواهد بود، همان که نمونه‌ی این جامعه در راهپیمایی اربعین حسینی به چشم می‌خورد که نماد شکسته شدن نژاد […]